« Glypressin Informacje z ulotki1. Co to jest glypressin i w jakim celu się go stosuje

Glypressin roztwór do wstrzykiwań zawiera substancję czynną terlipresyny octan.

Glypressin stosuje się w leczeniu krwawień z żylaków przełyku. Żylaki przełyku, to poszerzone naczynia krwionośne, które powstają w przełyku jako powikłanie choroby wątroby. Mogą one pękać i krwawić i jest to ciężki stan zagrażający życiu.

Po wstrzyknięciu do strumienia krwi, substancja czynna, terlipresyna, ulega rozpadowi, uwalniając substancję o nazwie lizynowazopresyna. Działa ona na ściany naczyń krwionośnych, powodując ich zwężenie i ograniczenie napływu krwi do żylaków, przez co krwawienie ulega zmniejszeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glypressin

Kiedy nie stosować leku Glypressin

 • jeśli pacjent ma uczulenie na terlipresyny octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli pacjentka jest w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

 • jeśli u pacjenta występuje duże ciśnienie krwi,
 • jeśli u pacjenta występuje choroba serca,
 • u dzieci i osób w podeszłym wieku, ponieważ doświadczenie w tych grupach wiekowych jest ograniczone,
 • jeśli u pacjenta występuje wstrząs septyczny; wstrząs septyczny jest ciężkim stanem, który występuje wówczas, gdy ciężkie zakażenie doprowadza do małego ciśnienia krwi i małego przepływu krwi.
Jeśli występuje którykolwiek z tych stanów, należy omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Glypressin.

W czasie leczenia lekiem Glypressin należy stale kontrolować tętno, ciśnienie krwi i bilans płynów.

Glypressin a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek leków nasercowych, takich jak propofol lub beta-adrenolityki, ponieważ ich działanie może być nasilone, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem Glypressin.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Glypressin nie należy stosować w czasie ciąży.

Leku Glypressin nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy Glypressin przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nieistotne. Glypressin jest lekiem stosowanym wyłącznie w szpitalach.

Glypressin zawiera sód Ten lek zawiera 1,33 mmol (lub 30,7 mg) sodu w każdej ampułce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować glypressin

Glypressin jest lekiem stosowanym w szpitalach i powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Glypressin wstrzykuje się do żyły (bezpośrednio do strumienia krwi).

Zazwyczaj początkowa dawka leku Glypressin w ostrym krwawieniu z żylaków przełyku wynosi

2 miligramy (mg). Nastepne dawki, wynoszące zazwyczaj od 1 mg do 2 mg, podaje się co 4 godziny przez okres 24 godzin, aż do czasu opanowania krwawienia. Leczenie powinno trwać maksymalnie 48 godzin.

Po podaniu dawki początkowej kolejne dawki mogą być dostosowywane zależnie do masy ciała pacjenta lub w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych

4. Możliwe skutki uboczne leku Glypressin

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste: dotyczą od 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

 • ból głowy
 • rzadkoskurcz (bardzo wolna czynność serca)
 • skurcz naczyń obwodowych (niewystarczający dopływ krwi do tkanek) powodujący bladość
 • zwiększone ciśnienie krwi
 • przemijający ból brzucha
 • przemijająca biegunka.
Niezbyt częste: dotyczą od 1 do 10 na 1 000 leczonych pacjentów

 • małe stężenie sodu we krwi jeśli brak kontroli bilansu płynów
 • nieregularne bicie serca
 • przyspieszony puls
 • ból w klatce piersiowej
 • zawał mięśnia sercowego (atak serca)
 • obrzęk płuc
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca typu Torsade de pointes
 • niewydolność serca. Objawy obejmują: spłycenie oddechu, uczucie zmęczenia, obrzęk kostek (stawów skokowych)
 • niewystarczający dopływ krwi do jelit
 • sinica obwodowa (niebieskawe przebarwienie skóry spowodowane brakiem tlenu)
 • uderzenia gorąca
 • ostre wyczerpanie oddechowe i niewydolność oddechowa (trudności w oddychaniu)
 • przemijające nudności
 • przemijające wymioty
 • martwica skóry (uszkodzenie tkanek)
 • skurcz macicy
 • zmniejszony przepływ krwi w macicy
 • martwica (uszkodzenie tkanek) w miejscu wstrzyknięcia.
Rzadkie: dotyczą od 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

 • duszność (trudności w oddychaniu)
Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, Tel: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Glypressin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie „EXP:”.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2oC

 • 8oC). Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

5. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Glypressin

 • Jedna ampułka z 8,5 mililitrami roztworu zawiera 1 mg terlipresyny octanu, co odpowiada 0,85 mg substancji czynnej - terlipresyny.
1 ml roztworu zawiera 0,12 mg substancji czynnej - terlipresyny octanu.

 • Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas octowy, sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Glypressin

i co zawiera opakowanie Ten lek jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem do wstrzykiwań.

Dostępna jest jedna wielkość opakowania:

5 ampułek po 8,5 ml roztworu każda

Podmiot odpowiedzialny

i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

: Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

Wytwórca: Ferring-Léčiva a.s. K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy Republika Czeska

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa Tel.: + 48 22 246 06 80 Fax: + 48 22 246 06 81

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cypr, Dania, Estonia, Grecja, Łotwa, Malta, Szwecja: Glypressin Republika Czeska: Glypressin 1mg INJEKČNÍ ROZTOK Litwa: Glypressin 0,1 mg/ml injekcinis tirpalas Norwegia: Glypressin 1 mg Polska: Glypressin Słowenia: Glypressin 1 mg raztopina za injiciranje Słowacja: Glypressin 1 mg injekcný roztok


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.