Dorzolamid Axxon Krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Producent
AXXON Sp. z o.o.
Dawka
20 mg/ml (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
2013-07-10
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

1 poj. 5 ml
(brak ceny)

Opis leku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dorzolamid Axxon, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dorzolamid Axxon i w jakim celu się go stosuje.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dorzolamid Axxon.

3. Jak stosować lek Dorzolamid Axxon

4. Możliwe działania niepożą (...)

Zobacz również

Podobne działanie mają

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dorzolamid Axxon, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dorzolamid Axxon i w jakim celu się go stosuje.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dorzolamid Axxon.

3. Jak stosować lek Dorzolamid Axxon

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Jak przechowywać lek Dorzolamid Axxon.

6. Inne informacje.

1. CO TO JEST LEK Dorzolamid Axxon I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dorzolamid Axxon jest lekiem stosowanym w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej (inhibitor anhydrazy węglanowej do stosowania miejscowego).

Dorzolamid Axxon stosowany jest:

 • jako uzupełnienie leczenia lekami beta-adrenolitycznymi,

 • jako jedyny lek u pacjentów, u których nie występuje odpowiedź na leki beta-adrenolityczne lub gdy nie można zastosować leków beta-adrenolitycznych.
W leczeniu różnych typów zwiększonego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów z:

 • nadciśnieniem ocznym

 • jaskrą:

 • jaskrą z otwartym kątem,

 • jaskrą torebkową.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Dorzolamid Axxon

Kiedy nie stosować leku Dorzolamid Axxon

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dorzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Dorzolamid Axxon,

 • jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek,

 • jeśli u pacjenta występuje kwasica hiperchloremiczna (zwiększone stężenie kwasu we krwi).
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dorzolamid Axxon

Należy powiedzieć lekarzowi o jakichkolwiek, występujących aktualnie lub w przeszłości problemach ze zdrowiem, w tym o:

 • chorobach oczu,

 • operacjach oczu,

 • występujących uszkodzeniach rogówki,

 • uczuleniach na leki,

 • kamicy nerkowej,

 • zaburzeniach czynności wątroby.
Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje uczuleniowe (np. wysypka skórna lub świąd), zapalenie spojówek lub podrażnienie powiek należy zaprzestać stosowania leku Dorzolamid Axxon i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

 • u pacjenta występuje zapalenie lub podrażnienie oczu,

 • u pacjenta rozwija się zakażenie oka,

 • jeśli pacjent miał uszkodzenie oka,

 • jeśli u pacjenta planowana jest operacja oka,

 • jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek nowe objawy lub nasilenie objawów ze strony oka.
Dorzolamid Axxon jest sulfonamidem, który, pomimo podawania miejscowego do oka, jest wchłaniany do układu krążenia. Dlatego, po zastosowaniu miejscowym mogą wystąpić także takie same działania, jakie są obserwowane po podaniu sulfonamidów (rodzaj antybiotyków). Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek ciężkie objawy lub reakcje alergiczne (nadwrażliwość), należy zaprzestać stosowania leku Dorzolamid Axxon i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Nie wolno dopuścić do kontaktu końcówki kroplomierza z okiem lub jakąkolwiek powierzchnią, ponieważ krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu. To z kolei może prowadzić do zakażenia oka i, w konsekwencji, do ciężkiego uszkodzenia oka i możliwej utraty wzroku.

Osoby noszące soczewki kontaktowe

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Patrz punkt „Ważne informacje

o niektórych składnikach leku Dorzolamid Axxon”.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Dorzolamid Axxon u dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych/stosowanych aktualnie lub ostatnio lekach (w tym kroplach do oczu), również tych, które wydawane są bez recepty, lub gdy pacjent zamierza stosować inne leki.

Podczas leczenia jaskry nie przeprowadzono kompletnej oceny interakcji pomiędzy dorzolamidem a lekami miotycznymi (zwężającymi źrenice) i innymi lekami zmniejszającymi podwyższone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej (pobudzającymi receptory adrenergiczne).

Nie zaleca się stosowania leku Dorzolamid Axxon jednocześnie z inhibitorami anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid), ponieważ możliwe jest nasilenie znanego działania ogólnego inhibitora anhydrazy węglanowej.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje duże dawki salicylanów, ponieważ w kilku przypadkach wystąpiły interakcje podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów anhydrazy węglanowej i dużych dawek salicylanów.

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono wystarczających badań u kobiet w ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Nie należy stosować leku Dorzolamid Axxon podczas ciąży.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi lub planuje karmienie piersią. Nie należy stosować leku Dorzolamid Axxon podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Możliwe działania niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dorzolamid Axxon.

Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Dorzolamid Axxon

Lek Dorzolamid Axxon należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Monoterapia:

1 kropla podawana do worka spojówkowego każdego zmienionego chorobowo oka, trzy razy na dobę (rano, w południe, wieczorem).

Leczenie skojarzone z lekami beta-adrenolitycznymi:

1 kropla podawana do worka spojówkowego każdego zmienionego chorobowo oka, dwa razy na dobę (rano

i wieczorem).

Nie należy zmieniać zaleconej dawki leku bez porozumienia z lekarzem prowadzącym.

Sposób użycia:

1. W celu otwarcia pojemnika należy przekręcić nakrętkę .

2. Przechylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i okiem.

3.

4. Odwrócić pojemnik do góry dnem i delikatnie nacisnąć kciukiem i palcem wskazującym aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie wolno dopuścić do kontaktu końcówki kroplomierza z okiem lub powieką.

5. Jeśli lekarz zalecił zakroplenie drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6. Zakręcić dokładnie nakrętkę na pojemniku. Nie należy dokręcać jej zbyt mocno.

7. Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby odmierzać dokładnie jedną kroplę, dlatego NIE WOLNO powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

8. Pojemnik jest tak zaprojektowany, aby nie można było wycisnąć z niego pozostałych kropli leku Dorzolamid Axxon. Uwzględniono to podczas napełniania pojemnika. Jest to nadmiar dodany celowo, aby zapewnić możliwość wykorzystania całkowitej ilości leku, przepisanej przez lekarza. Nie należy usiłować wycisnąć pozostałej ilości leku z pojemnika.

Jeżeli pacjent stosuje dodatkowo inne krople do oczu, należy odczekać co najmniej 10 minut przed ich podaniem.

Czas trwania leczenia

Lekarz zadecyduje, jak długo ma trwać leczenie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Dorzolamid Axxon jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dorzolamid Axxon

Po podaniu do oka większej ilości kropli mogą wystąpić nudności, zawroty głowy i ból głowy.

W razie przypadkowego spożycia zawartości pojemnika należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dorzolamid Axxon

Ważne jest, aby zawsze stosować lek Dorzolamid Axxon zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Jeśli pacjent zapomniał zastosować dawkę, należy zakroplić ją tak szybko, jak to możliwe. Jednakże, gdy zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy podawać pominiętej dawki i należy powrócić do ustalonego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Dorzolamid Axxon

W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Przerwanie leczenia może prowadzić do zwiększenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Zwiększone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej może powodować uszkodzenie nerwu wzrokowego, skutkujące pogorszeniem widzenia i możliwą ślepotą. Zazwyczaj u pacjenta występuje wiele objawów ostrzegawczych zwiększonego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Choroba może być potwierdzona wyłącznie za pomocą badań okulistycznych. Jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, konieczne jest regularne badanie oka, połączone z pomiarem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Dorzolamid Axxon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do oszacowania częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące określenia:

+-------------------------------------------------------------------+ | Bardzo często | występują częściej niż u 1 na 10 osób | |----------------+--------------------------------------------------| | Często | występują u 1 do 10 osób na 100 | |----------------+--------------------------------------------------| | Niezbyt często | występują u 1 do 10 osób na 1000 | |----------------+--------------------------------------------------| | Rzadko | występują u 1 do 10 osób na 10 000 | |----------------+--------------------------------------------------| | Bardzo rzadko | występują rzadziej niż u na 10 000 osób | |----------------+--------------------------------------------------| | Nie znane | nie można ocenić częstości występowania na | | | podstawie dostępnych danych | +-------------------------------------------------------------------+

Bardzo często: Uczucie pieczenia i kłucia.

Często: Ból głowy, zapalenie spojówki i rogówki (zapalenie rogówki powierzchowne punkcikowate), łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, świąd oczu, podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie, gorzki smak, mdłości, osłabienie/zmęczenie.

Niezbyt często: Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego.

Rzadko: Zawroty głowy, nieprawidłowe odczucia na skórze (parestezje), podrażnienie np. zaczerwienienie, ból powiek, powstawanie łusek na powiekach, przemijająca krótkowzroczność, ustępująca po przerwaniu leczenia, obrzęk rogówki, nadmierne zmniejszenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej (niedociśnienie oczne), odwarstwienie błony naczyniowej oka po niektórych rodzajach operacji na oczach (zabiegi z wytworzeniem przetoki), krwawienia z nosa, suchość w jamie ustnej, podrażnienie gardła, reakcje zapalne skóry z powodu kontaktu z lekiem (kontaktowe zapalenie skóry), kamica nerkowa (kamica dróg moczowych).

nadwrażliwość:

 • reakcje miejscowe (reakcje ze strony powiek),

 • ogólne reakcje alergiczne, obejmujące bolesny obrzęk skóry i błon śluzowych, pokrzywkę i świąd, wysypkę, duszność, rzadko skurcz dróg oddechowych.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Dorzolamid Axxon

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dorzolamid Axxon po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i pojemniku po określeniu „

Termin ważności

” lub `EXP”.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

Po pierwszym otwarciu pojemnika lek może być używany maksymalnie przez 4 tygodnie.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Dorzolamid Axxon

Substancją czynną leku jest dorzolamid.

1 ml kropli do oczu (co odpowiada 32 kroplom) zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku).

Inne składniki leku to: hydroksyetyloceluloza, mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), benzalkoniowy chlorek oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Dorzolamid Axxon i co zawiera opakowanie.

Lek Dorzolamid Axxon występuje w postaci przejrzystego, bezbarwnego roztworu.

Dorzolamid Axxon dostępny jest w pojemniku z LDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Pojemnik zawiera 5 ml roztworu.

Pudełko tekturowe zawiera jeden pojemnik.

Podmiot odpowiedzialny

:

Axxon Sp. z o.o, ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa.

Wytwórca:

RAFARM S.A., 12 Kapodistriou & Korinthou Street, GR15451 Neo Psychico - Athens, Grecja.

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.