« Barium Sulfuricum Medana Informacje z ulotki1. Działanie i zastosowanie leku Barium Sulfuricum Medana

Zawiesina Barium Sulfuricum Medana jest pozytywnym środkiem cieniującym wykorzystywanym w rentgenodiagnostyce przewodu pokarmowego. nie rozpuszcza się w wodzie i nie wchłania się z przewodu pokarmowego. w odróżnieniu od rozpuszczalnych soli baru nie powoduje zatruć. mechanizm działania wynika z jego zdolności do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. po podaniu środka cieniującego (doustnie lub we wlewie doodbytniczym) w badaniu rtg zostają uwidocznione rzeźba błony śluzowej i światło przewodu pokarmowego, co pozwala na wykrycie zmian chorobowych przełyku, żołądka, jelita cienkiego lub jelita grubego. lek nie wpływa na czynności wydzielnicze i motoryczne przewodu pokarmowego. wydalany jest w postaci niezmienionej z kałem.

Wskazania

do stosowania Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki radiologicznej. Badania radiologiczne przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Barium Sulfuricum Medana

Kiedy nie stosować leku Barium Sulfuricum Medana

  • jeśli pacjent ma nadwrażliwość na siarczan baru lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
  • jeśli pacjent ma niedrożność jelit, zapalenie otrzewnej, wstrząs septyczny;
  • jeśli pacjent ma podejrzenie lub rozpoznanie perforacji w obrębie przewodu pokarmowego;
  • jeśli pacjent ma wrzodziejące zapalenie okrężnicy;
  • jeśli pacjent ma przetokę tchawiczo-przełykową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Barium Sulfuricum Medana:

  • jeśli pacjent ma skłonność do zaparć;
  • jeśli lek podawany jest dzieciom, osobom powyżej 65 roku życia oraz osobom wyniszczonym lub odwodnionym;
  • jeśli pacjent ma astmę, mukowiscydozę, nadciśnienie tętnicze, zaawansowane choroby serca, alergię, reakcje nadwrażliwości na środki cieniujące, zaburzenia połykania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża Nie należy wykonywać badań radiologicznych u kobiet w ciąży ze względu na zagrożenie dla płodu. Warunki bezpiecznego stosowania leku u kobiet w ciąży nie zostały ustalone.

Karmienie piersią Może być stosowany w okresie karmienia piersią, jednak wskazana jest wcześniejsza konsultacja lekarska.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Barium Sulfuricum Medana zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesanu (E 216) Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Barium Sulfuricum Medana zawiera sorbitol 70% (E 420) Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

3. Jak stosować Barium Sulfuricum Medana Produkt przeznaczony wyłącznie do wykonywania diagnostycznych badań radiologicznych Do użycia pod kontrolą medyczną. Ilość podawanej zawiesiny powinna być każdorazowo określona przez prowadzącego badanie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Barium Sulfuricum Medana, to 80-200 g zawiesiny, zależnie od badanego odcinka przewodu pokarmowego, masy ciała osoby badanej, czasu trwania badania, itp. Dla otrzymania jednolitej zawiesiny, przed otwarciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć butelką. Produkt przed podaniem należy ogrzać do temperatury ciała.

Doustnie - do badania przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego. Doodbytniczo w postaci wlewu - do badania jelita grubego:

  • metodą podwójnego kontrastu leku nie rozcieńcza się;
  • metodą konwencjonalną należy lek rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.
Po zakończeniu badania przewodu pokarmowego należy dążyć do usunięcia pozostałego kontrastu (przez odpowiednie nawodnienie, ewentualnie zastosowanie środków przeczyszczających), aby zapobiec powikłaniom związanym z zaleganiem siarczanu baru w przewodzie pokarmowym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Barium Sulfuricum Medana

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana konieczna jest konsultacja lekarska (Patrz punkt 4). W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

3. Możliwe skutki uboczne leku Barium Sulfuricum Medana

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

działania niepożądane związane z zastosowaniem leku Barium Sulfuricum Medana wynikają najczęściej z niewłaściwej techniki podania lub obecności schorzeń upośledzających wytrzymałość ścian przewodu pokarmowego. Występowanie działań niepożądanych jest bardzo rzadkie i są one zazwyczaj łagodne.

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki): Migrenowe bóle głowy. Przypadkowe dostanie się siarczanu baru do światła naczynia krwionośnego może być przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia mózgu.

Zaburzenia serca Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki): Zmiany w zapisie EKG, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Przypadkowe dostanie się siarczanu baru do światła naczynia krwionośnego (np. podczas wykonywania wlewu doodbytniczego) może być przyczyną powikłań takich jak: zatrzymanie akcji serca, zaburzenia rytmu serca, migotanie komór, bradykardia, asystolia.

Zaburzenia naczyniowe Przypadkowe dostanie się siarczanu baru do światła naczynia krwionośnego (np. podczas wykonywania wlewu doodbytniczego) może być przyczyną rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Przypadkowe dostanie się siarczanu baru do światła naczynia krwionośnego (np. podczas wykonywania wlewu doodbytniczego) może być przyczyną powikłań takich jak: zator naczyń płucnych, niewydolność oddechowa.

Zaburzenia żołądka i jelit Dysfagia (utrudnione połykanie pokarmu), zaparcia, biegunki, niedrożność przewodu pokarmowego, kurczowe bóle brzucha, ziarniniak barowy, zapalenie wyrostka robaczkowego. Przyczyną wystąpienia kurczowych bólów brzucha i biegunki może być zastosowanie zbyt dużej ilości leku we wlewie doodbytniczym. U osób w wieku podeszłym siarczan baru może zalegać nawet przez 4-6 dni po podaniu preparatu. Niewłaściwie wykonany wlew doodbytniczy może być przyczyną zapalenia okrężnicy, odbytu lub perforacji okrężnicy, w następstwie których środek cieniujący może wywołać zapalenie otrzewnej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Reakcje nadwrażliwości - pokrzywka, świąd, rumień, uogólniona wysypka, obrzęk okołooczodołowy, kontaktowe zapalenie skóry. Objawy te mogą wystąpić natychmiast, jak również z pewnym opóźnieniem po zakończeniu badania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

4. Przechowywanie leku Barium Sulfuricum Medana

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowanie i inne informacje

Co zawiera lek Barium Sulfuricum Medana Substancja czynną leku jest siarczan baru 1 ml zawiesiny zawiera 1 g siarczanu baru. Pozostałe składniki leku to: karmeloza sodowa; pektyna; kwas cytrynowy jednowodny; sodu cytrynian; sorbitol 70% (E 420), metylu parahydroksybenzoesan ( E 218), propylu parahydroksybenzoesan ( E 216); substancja poprawiająca smak i zapach, landrynkowa; woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Barium Sulfuricum Medana i co zawiera opakowanie Butelka PET zamknięta zakrętką polietylenową z pierścieniem gwarancyjnym, zawierająca

200 ml zawiesiny.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego Medana Pharma SA ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie leku do obrotu.

Medana Pharma SA ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz tel: 43/ 829-92-07


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.