Apo-Flutam Tabletki powlekane

Flutamidum

Producent
Apotex Europe B.V.
Dawka
250 mg (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
bezterminowo
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

30 tabl.
 • cena regularna: 23,16 zł
 • cena refundowana bezpłatny: 3,1 zł
  • Nowotwory złoœliwe
90 tabl.
 • cena regularna: 64,37 zł
 • cena refundowana bezpłatny: 4,19 zł
  • Nowotwory złoœliwe

Opis leku

Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry (...)

Podobne działanie mają

Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap rilThA aiA mACgbkTAW fkclojACgA aiA rŻYThltkfhA

ApoJclutamI ORM mgI tabletki powlekane clutamidum

kależó zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem lekuK

 • kależó zachować tę ulotkęI abó w razie potrzebó móc ją ponownie przeczótaćK
 • kależó zwrócić się do lekarza lub farmaceutóI w razie jakichkolwiek dalszóch wątpliwościK
 • iek ten przepisano ściśle określonej osobieK kie należó go przekazówać innómK
 • iek może zaszkodzić innej osobieI nawet jeśli objawó jej chorobó są takie sameK
 • geśli nasili się którókolwiek z objawów niepożądanóch lub wóstąpią jakiekolwiek objawó niepożądane niewómienione w ulotceI należó powiedzieć o tóm lekarzowi lub farmaceucieK ppis treści ulotkiW NK Co to jest ApoJclutam i w jakim celu się go stosuje OK fnformacje ważne przed zastosowaniem leku ApoJclutam PK gak stosować ApoJclutam
4K jożliwe działania niepożądane RK gak przechowówać ApoJclutam SK fnne informacje

NK Cl Tl gbpT AmlJcirTAj f t gAhfj Cbir pfĘ dl pTlprgb

clutamid J substancja czónna leku jest doustnómI niesteroidowóm i niehormonalnóm antagonistą androgenów Emęskich hormonów płciowóchFI stosowanóm w leczeniu raka gruczołu krokowego EsterczaF z przerzutamiK oak rozwija się wskutek nadmiernego rozrostu komórek sterczaI co przóśpieszają androgenóK clutamid hamuje transport i ElubF wiązanie dihódrotestosteronu w jądrach komórek tkanki gruczołu krokowegoK t rezultacie dochodzi do zahamowania wzrostu i podziału komórek gruczołu krokowegoK iek wókazuje największą skuteczność terapeutócznąI gdó jest stosowanó w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizującó EieoeFI npK z octanem leuprorelinóI oraz u pacjentówI którzó wcześniej nie bóli leczeni hormonamiK clutamid nie jest skutecznó w leczeniu innóchI zależnóch od hormonów nowotworówI takich jak rak piersi lub łagodnó przerost gruczołu krokowegoK

ApoJclutam jest wskazanóW J w leczeniu raka gruczołu krokowego Estadium aOF z przerzutamiI w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizującó EieoeFI npK z octanem leuprorelinóK Bó osiągnąć najlepszą skuteczność w leczeniu uzupełniającómI oba leki należó stosować w tóm samóm czasie Epatrz punkt PF; J w leczeniu uzupełniającóm po amputacji jąderI abó uzóskać całkowitą blokadę androgenową; J przed rozpoczęciem oraz w trakcie radioterapii u pacjentów z masównómI miejscowo zaawansowanóm rakiem gruczołu krokowego Estadium BO i stadium CFI w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizującó EieoeFK

OK fkclojACgb tAŻkb mowba wApTlpltAkfbj ibhr AmlJcirTAj

hiedó nie stosować leku ApoJclutam

 • jeśli pacjent jest uczulonó EnadwrażliwóF na substancję czónną lub którókolwiek z pozostałóch składników lekuK
N hiedó zachować szczególną ostrożność stosując ApoJclutam

 • jeśli wóstąpiła ginekomastia Enadmiernó rozrost sutków u mężczóznFK geżeli wóstąpi takie działanie niepożądaneI należó powiedzieć o tóm lekarzowi;
 • jeśli wóstąpi methemoglobinemia Ezwiększona zawartość hemoglobinó zredukowanej w krwinkachI co powoduje sinicę o szaroniebieskim odcieniuFI niedokrwistość hemolitóczna lub żółtaczka cholestatóczna Ez zatrzómania odpłówu żółciFK r pacjentów z nadwrażliwością na pochodne anilinó Eniedobór enzómu dehódrogenazó glukozoJSJfosforanowejI methemoglobinemiaI osobó palące tótońFI należó sóstematócznie sprawdzać stężenie methemoglobinó;
 • jeśli konieczne jest długotrwałe stosowanie leku ApoJclutamK kależó wtedó okresowo badać czónność wątrobó oraz nasienie pacjenta;
 • jeśli u pacjentów z niewódolnością wątrobó wóstąpią zaburzenia aktówności aminotransferaz EtzwK enzómów wątrobowóch wError: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap e krwiFI żółtaczka cholestatócznaI martwica wątrobóI encefalopatia wątrobowa Ezaburzenia mózguFK iekarz może zalecić badanie czónności wątrobóI jeśli wóstąpią jakiekolwiek objawó jej niewódolnościI npKW świądI ciemnó moczI długotrwałe zmniejszenie łaknieniaI żółtaczka Eżółtó kolor oczu i skóróFI tkliwość uciskowa w prawej górnej części okolic brzuchaI niewójaśnione objawó grópopodobneK geśli badania laboratorójne potwierdzą niewódolność wątrobó lub żółtaczkę oraz wókażąI że nie jest to przerzut raka do wątrobó Ezaleca się wókonanie biopsjiFI może bóć konieczne zmniejszenie dawki lub odstawienie leku ApoJclutamK geśli wóstąpią objawó niewódolności wątrobóI należó natóchmiast powiedzieć o tóm lekarzowiK Ciężkie uszkodzenie wątrobó w wóniku stosowania flutamidu może wómagać leczenia szpitalnego a nawet spowodować śmierć pacjenta;
 • jeśli wóstąpi zwiększone stężenie testosteronu i estradiolu w surowicó krwiI co powoduje zatrzómówanie płónów w organizmie i obrzękiI szczególnie u pacjentów z niewódolnością krążenia;
 • jeśli u pacjentów ze skłonnością do zakrzepów wódłużó się czas krzepnięcia krwiK
r pacjentów z niewódolnością nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki flutamiduK

rwaga!W t okresie stosowania leku zabarwienie moczu może się zmienić na bursztónowe lub żółtozieloneI co jest wówołane obecnością flutamidu i jego metabolitów w moczuK

ptosowanie innóch leków kależó powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszóstkich przójmowanóch aktualnie lub ostatnio lekachI również tóchI które wódawane są bez receptóK

kie stwierdzono interakcji pomiędzó flutamidem i octanem leuprorelinóK

r pacjentów długotrwale stosującóch warfarónęI flutamid może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfarónó i wódłużać czas krzepnięcia krwiK iekarz może zalecić badanie czasu protrombinowego oraz zmniejszenie dawki leku przeciwzakrzepowegoK

ApoJclutam i octan leuprorelinó należó stosować jednocześnie i zgodnie z zaleconóm schematem dawkowaniaK kie należó przerówać stosowania flutamidu bez uzgodnienia z lekarzemK

ptosowanie leku ApoJclutam z jedzeniem i piciem clutamid szóbko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowegoK ApoJclutam można zażówać niezależnie od posiłkówK

Ciąża i karmienie piersią mrzed zastosowaniem każdego leku należó poradzić się lekarza lub farmaceutóK

Ciąża clutamid jest wskazanó wółącznie u mężczóznK lpisówano jednak jego zastosowanie u kobietK kie przeprowadzono dobrze kontrolowanóch badań u kobiet w ciążóK gest prawdopodobneI że flutamid może działać szkodliwie na płódK kie zaleca się stosowania leku ApoJclutam u kobiet w ciążóK

O harmienie piersią Brak danóch z dobrze kontrolowanóch badań klinicznóch dotóczącóch stosowania flutamidu u kobiet w okresie karmienia piersiąK clutamid może przenikać do mleka kobiet karmiącóch piersiąK we względu na niebezpieczeństwo wówołania przez flutamid działań niepożądanóch u niemowlątI kobietó stosujące ApoJclutam Eco opisówano w literaturze medócznejF powinnó zaprzestać karmienia piersiąK

mrowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszón r niektóróch pacjentów mogą wóstąpić takie działania niepożądane jakW sennośćI dezorientacjaI znużenieI zawrotó głowóI zamazane widzenieK kie należó wtedó prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszónK

tażne informacje o niektóróch składnikach leku ApoJclutam Tabletki zawierają laktozę jednowodnąK geżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektóróch cukrówI pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przójęciem lekuK

PK gAh pTlpltAĆ AmlJcirTAj

ApoJclutam należó zawsze przójmować zgodnie z zaleceniami lekarzaK t razie wątpliwości należó skontaktować się z lekarzem lub farmaceutąK Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap

wazwóczaj stosowana dawkaI toW t leczeniu raka gruczołu krokowego (stadium a2F, w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizującó (LHRHF oraz w leczeniu uzupełniającóm po amputacji jąderW ORM mg EN tabletka powlekanaF trzó razó na dobę co osiem godzinK geśli ApoJclutam ma bóć zastosowanó w skojarzeniu z agonistą ieoeI stosowanie flutamidu należó rozpocząć P dni przed zażóciem agonistó ieoeK

r pacjentów z masównóm, miejscowo zaawansowanóm rakiem gruczołu krokowego (stadium B2 i stadium CFW ORM mg EN tabletka powlekanaF trzó razó na dobę co osiem godzinK ptosowanie flutamidu należó rozpocząć P dni przed zażóciem agonistó ieoeK

ptosowanie flutamidu rozpoczóna się na osiem tógodni przed rozpoczęciem radioterapiiK ptosowanie flutamidu należó kontónuować w trakcie radioterapiiK

kie należó przedłużać okresu zażówania leku bez porozumienia się z lekarzemK

wastosowanie większej niż zalecana dawki leku ApoJclutam t razie przójęcia większej niż zalecana dawki lekuI należó niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceutóK

lbjawó przedawkowaniaW zmniejszona aktówność żóciowaI spowolnione oddóchanieI bezwładI łzawienieI sennośćI wómiotóI methemoglobinemiaI a nawet niewódolność wątrobóK kie ustalono wielkości pojedónczej dawki dobowejI która powodowałabó objawó przedawkowania lub objawó wskazujące na zagrożenie żócia pacjentaK geśli wómiotó nie wóstąpiłó samoistnieI należó je sprowokowaćK

eemodializa nie jest skuteczna w przedawkowaniu flutamiduK

mominięcie zastosowania leku ApoJclutam kie należó stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletkiK kależó nadal postępować zgodnie z przepisanóm schematem leczeniaK

P mrzerwanie przójmowania leku ApoJclutam iekarz może zalecić przerwanie leczenia flutamidem w przópadku wóstąpienia żółtaczki lub O

 • P krotnego zwiększenia aktówności aminotransferaz Ebez objawów klinicznóchFK wwókle po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu flutamiduI czónność wątrobó powraca do stanu sprzed leczeniaK
t razie jakichkolwiek dalszóch wątpliwości związanóch ze stosowaniem leku należó zwrócić się do lekarza lub farmaceutóK

4K jlŻiftb awfAŁAkfA kfbmlŻĄaAkb

gak każdó lekI ApoJclutam może powodować działania niepożądaneI chociaż nie u każdego one wóstąpiąK

Częstość wóstępowania działania niepożądanóch określono następującoW Bardzo często Edotóczó więcej niż N na NM pacjentówF Często Edotóczó od N do NM pacjentów na NMMF kiezbót często Edotóczó od N do NM na NMMM pacjentówF ozadko Edotóczó od N do NM na NMMMM pacjentówF Bardzo rzadko Edotóczó mniej niż N na NMMMM leczonóch pacjentówF Częstość wóstępowania nieznana Enie może bóć określona na podstawię dostępnóch danóchFK

kależó powiedzieć lekarzowiI jeśli wóstąpią następujące objawóW

J zaburzenia sercaW rzadkoW zawał mięśnia sercowego;

J zaburzenia naczónioweW częstoW nadciśnienie; rzadkoW zator tętnicó płucnej;

J zaburzenia układu nerwowegoW częstoW sennośćI dezorientacjaI depresjaI niepokójI nerwowość; rzadkoW bezsennośćI znużenieI ból głowóI zawrotó głowóI osłabienieI złe samopoczucieI zamazane widzenie;

J zaburzenia układu oddechowegoW częstoW działania niepożądane ze stronó płuc;

J zaburzenia układu rozrodczego i piersiW częstoW ginekomastia Epowiększenie piersiF; rzadkoW nadwrażliwość piersiI niekiedó łącznie z mlekotokiemI zmniejszona objętość nasienia;

J zaburzenia żołądka i jelitW bardzo częstoW nudno

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.