Apo-Doxan 4 Tabletki

Doxazosinum

Producent
Apotex Europe B.V.
Dawka
4 mg (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
bezterminowo
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

30 tabl.
  • cena regularna: 28,85 zł
  • cena refundowana 30%: 10,94 zł
    • We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
    • Oraz przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia

Opis leku

Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry (...)

Zobacz również

Podobne działanie mają

Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap Error: Illegal entry in bfrange block in ToUnicode CMap rlotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ApoJaoxan 4I 4 mgI tabletki aoxazosinum

kależó zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem lekuI ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjentaK J kależó zachować tę ulotkęI abó w razie potrzebó móc ją ponownie przeczótaćK J kależó zwrócić się do lekarza lub farmaceutó w razie jakichkolwiek dalszóch wątpliwościK J iek ten przepisano ściśle określonej osobieK kie należó go przekazówać innómK J iek może zaszkodzić innej osobieI nawet jeśli objawó jej chorobó są takie sameK J geśli nasili się którókolwiek z objawów niepożądanóch lub wóstąpią jakiekolwiek objawó niepożądaneI w tóm niewómienione w ulotceI należó powiedzieć o tóm lekarzowi lub farmaceucieK

ppis treści ulotki: NK Co to jest ApoJaoxan 4 i w jakim celu się go stosuje OK fnformacje ważne przed przójęciem leku ApoJaoxan 4 PK gak stosować ApoJaoxan 4

4K jożliwe działania niepożądane RK gak przechowówać ApoJaoxan 4 SK wawartość opakowania i inne informacje

NK Co to jest ApoJaoxan 4 i w jakim celu się go stosuje

aoksazosóna J substancja czónna lekuI jest podawanóm doustnie antagonistą receptorów adrenergicznóch tópu alfaI stosowanóm w leczeniu nadciśnienia tętniczego i objawów spowodowanóch łagodnóm przerostem gruczołu krokowegoK kie powoduje zaburzeń metabolicznóch u pacjentów ze współistniejącą cukrzócąI skazą moczanową (dną) i insulinoopornościąK aoksazosóna rozszerza naczónia obwodowe i obniża ciśnienie tętnicze krwi w wóniku zmniejszenia oporu naczóń obwodowóch tak w pozócji pionowejI jak i leżącejK aoksazosóna nieznacznie zwalnia rótm pracó sercaK wmniejszenie ciśnienia tętniczego i zwolnienie rótmu pracó serca jest silniejsze w pozócji pionowejK t okresie stosowania doksazosónó przerost lewej komoró serca zmniejsza sięK aoksazosóna nie ma wpłówu na kurczliwość pęcherza moczowegoK horzóstnie wpłówa na zawartość lipidów we krwi J zmniejsza stężenie lipoprotein o małej i bardzo małej gęstości (iai i siai)I nie zmieniając stężenia lipoprotein o dużej gęstości (eai)K wmniejsza stężenie trigliceródów oraz cholesterolu całkowitego we krwiK eamuje agregację płótek krwi oraz zwiększa aktówność tkankowego aktówatora plazminogenuK wwiększa wrażliwość na insulinę u pacjentówI u któróch wrażliwość ta bóła zmniejszonaK ja nieznacznó lub umiarkowanó wpłów na sprawność seksualnąK mo doustnóm podaniu doksazosónóI jej maksómalne stężenie w surowicó krwi wóstępuje po O

  • P godzinachK moczątek działania przeciwnadciśnieniowego leku wóstępuje po mniejJwięcej O godzinachI a maksómalne działanie po R
  • S godzinach od zażóciaK mrzeciwnadciśnieniowe działanie doksazosónó po zażóciu dawki pojedónczej utrzómuje się przez około O4 godzinóK mełna skuteczność działania leku wóstępuje po N J O tógodniach stosowaniaK piła działania doksazosónó jest proporcjonalna do zażótej dawkiK aoksazosóna jest intensównie metabolizowana przez wątrobęK mowstaje kilkanaście metabolitówI które nie wóstępują we krwi w ilościach znaczącóchK wa działanie przeciwnadciśnieniowe odpowiedzialnó jest związek macierzóstóK aoksazosóna jest wódalana głównie przez przewód pokarmowóK jniej niż RB zażótej dawki jest wódalane w postaci nie zmienionejK
ApoJaoxan 4 jest wskazanóW J w leczeniu objawów dózurócznóch wówołanóch łagodnóm przerostem gruczołu krokowego (Bme)K lbjawó dózuróczne to uczucie nagłego parcia na moczI zmniejszenie strumienia moczuI przerówane oddawanie moczuI oddawanie moczu po kropliI uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza

N moczowegoI konieczność oddawania moczu w nocóI częstomoczI uczucie pieczenia w cewce moczowejK ApoJaoxan 4 można stosować u pacjentów z prawidłowóm ciśnieniem tętniczóm krwi i z nadciśnieniem; J w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii (jako jedónó lek) lub w skojarzeniu z innómi lekami przeciwnadciśnieniowómiI npKW z moczopędnómi lekami tiazódowómiI lekami blokującómi receptoró adrenergiczne tópu betaI antagonistami wapnia i inhibitorami konwertazó angiotensónóK

OK fnformacje ważne przed przójęciem leku ApoJaoxan 4

hiedó nie stosować leku ApoJaoxan 4 kie należó zażówać leku ApoJaoxan 4I jeśli lekarz stwierdził u pacjenta nadwrażliwość na doksazosónęI pochodne chinazolinó npK prazosinI terazosin lub substancje pomocnicze leku ApoJaoxan 4K

lstrzeżenia i środki ostrożności mrzed rozpoczęciem przójmowania leku ApoJaoxan 4 należó zwrócić się do lekarza lub farmaceutóK

· kależó zachować ostrożność u pacjentów z niewódolnością wątrobóI ponieważ brak jest danóch z dobrze kontrolowanóch badań klinicznóch dotóczącóch metabolizmu doksazosónó przez wątrobę oraz jej stosowania jednocześnie z lekami mającómi wpłów na metabolizm wątrobowóI npK z cómetódónąK · aoksazosóna może nadmiernie zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi szczególnie przó zmianie pozócji ciała na pionową (niedociśnienie ortostatóczne)I co wówołuje zawrotó głowóI a nawet omdlenieK lbjawó te wóstępują najczęściej po przójęciu pierwszej dawkiI po zwiększeniu dawki lubI gdó przerwa w stosowaniu leku trwała dłużej niż kilka dniK Bó zmniejszóć rózóko wóstąpienia niedociśnienia ortostatócznegoI stosowanie doksazosónó należó rozpoczónać od dawki dobowej N mgI zawartej w leku ApoJaoxan NK kie należó rozpoczónać leczenia doksazosóną lekami ApoJaoxan O i ApoJaoxan 4K geśli stosowana dawka nie jest skutecznaI lekarz może ją zwiększać stopniowoI do uzóskania zamierzonego działania leczniczegoK · kależó unikać sótuacjiI w któróch z powodu nagłego omdlenia może wóstąpić uszkodzenie ciała (dotóczó to szczególnie pacjentówI u któróch zwiększono dawkę)K geśli wóstąpi omdlenieI pacjenta należó ułożyć w pozócji bezpiecznej (na lewóm boku) i wezwać lekarzaK · kajcięższóm objawem niedociśnienia ortostatócznego powodowanóm przez doksazosónę jest omdlenieK t początkowóm okresie stosowania leku lub po zwiększeniu dawki u pacjentów z niedociśnieniem mogą wóstąpić też inne działania niepożądaneI npK zawrotó głowóI dezorientacjaK kależó unikać gwałtownego wstawania z pozócji siedzącej lub leżącejK geśli wóstąpią działania niepożądaneI należó usiąść lub położyć sięK ka początku leczenia lub po każdóm zwiększeniu dawki należó codziennie kontrolować ciśnienie krwi międzó OK a SK godziną od zażócia lekuK kależó zasięgnąć poradó lekarzaI jeśli zawrotó głowóI dezorientacjaI uczucie kołatania serca będą się utrzómówaćK joże bóć konieczne zmniejszenie dawki doksazosónóK · r pacjentów z niewódolnością nerek mogą wóstąpić nasilone objawó „efektu pierwszej dawki” lub długotrwałego niedociśnieniaK · kie wókonano badań dotóczącóch własności farmakokinetócznóch doksazosónó u pacjentów z niewódolnością wątrobóK l przebótóch chorobach wątrobó lub o niewódolności wątrobó należó poinformować lekarzaK · ozadko (prawdopodobnie rzadziej niż raz na siedem tósięcó pacjentów)I doksazosóna może wówołówać długotrwałó wzwód prącia (bolesnó wzwód prąciaI utrzómującó się godzinamiI nie ustępującó po stosunku seksualnóm lub masturbacji)K geśli wóstąpi długotrwałó wzwód prąciaI należó natóchmiast zgłosić się do lekarza ze względu na niebezpieczeństwo wóstąpienia trwałej impotencjiK joże bóć konieczne odstawienie doksazosónó i zastosowanie innego sposobu leczeniaK · lbjaw

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.