Aksoderm Forte Maść

Retinoli palmitas

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej GEMI Grzegorz Nowakowski
Dawka
1000 IU/g (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
bezterminowo
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

1 tuba 10 g
(brak ceny)
1 tuba 20 g
(brak ceny)
1 tuba 30 g
(brak ceny)
1 tuba 50 g
(brak ceny)

Opis leku

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AKSODERM® FORTE stosuje się w ubytkach naskórka Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed i niewielkich uszkodzeniach skóry. zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona infor- Lek chroni skórę przed działaniem niekorzystnych warun- macje ważne dla pacjenta. ków atmosferycznych (zimnem, wiatrem), w tym po prze-

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby bytych niewielkich odmrożeniach i oparzeniach I stopnia. móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości. 2. Informacje ważne przed zastosowaniem
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie leku AKSODERM® FORTE należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie Kiedy nie stosować leku AKSODERM® FORTE same.
 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (wita-
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy nie- (...)

Zobacz również

Podobne działanie mają

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AKSODERM® FORTE stosuje się w ubytkach naskórka Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed i niewielkich uszkodzeniach skóry. zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona infor- Lek chroni skórę przed działaniem niekorzystnych warun- macje ważne dla pacjenta. ków atmosferycznych (zimnem, wiatrem), w tym po prze-

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby bytych niewielkich odmrożeniach i oparzeniach I stopnia. móc ją ponownie przeczytać.
 • należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości. 2. Informacje ważne przed zastosowaniem
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie leku AKSODERM® FORTE należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie Kiedy nie stosować leku AKSODERM® FORTE same.
 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (wita-
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy nie- minę A) lub którykolwiek z pozostałych składników leku pożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożą- (wymienionych w punkcie 6); dane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć
 • na otwarte rany ani na błony śluzowe. o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku AKSODERM® FORTE Spis treści ulotki: należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
1. Co to jest AKSODERM® FORTE i w jakim celu się go Maść należy stosować wyłącznie na skórę. stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dzieci AKSODERM® FORTE Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

3. Jak stosować AKSODERM® FORTE

4. Możliwe działania niepożądane AKSODERM® FORTE a inne leki

5. Jak przechowywać AKSODERM® FORTE Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach sto-

6. Zawartość opakowania i inne informacje sowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

1. Co to jest AKSODERM® FORTE i w jakim Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków i pre- celu się go stosuje paratów o działaniu wysuszającym i ściągającym.

AKSODERM® FORTE jest lekiem zawierającym jako sub- Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność stancję czynną palmitynian retynolu (witaminę A). Wita- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypusz- mina A stosowana na skórę usuwa zgrubienia, złuszczenia cza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, i pęknięcia naskórka w wyniku działania złuszczającego. powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zasto- Ponadto witamina A wspomaga procesy regeneracyjne sowaniem tego leku. naskórka i skóry właściwej, dzięki czemu korzystnie wpły- Witamina A stosowana w dużych dawkach może uszka- wa na jej elastyczność i jędrność. dzać płód. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i ob- ......................................................................................... sługiwania maszyn. ......................................................................................} e-mail: adr@urpl.gov.pl. AKSODERM® FORTE zawiera lanolinę. Lek może powo- Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie dować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapa- zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa lenie skóry). stosowania leku.

3. Jak stosować AKSODERM® FORTE 5. Jak przechowywać AKSODERM® FORTE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisa- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i nie- no w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub dostępnym dla dzieci. farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności za- lekarza lub farmaceuty. mieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby

 • 6 miesięcy. miejsca na skórze i rozsmarować. O ile lekarz nie zaleci Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. inaczej, lek stosuje się od 2 do 3 razy na dobę. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie AKSODERM® FORTE pomoże chronić środowisko. Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku AKSODERM® FORTE. 6. Zawartość opakowania i inne informacje W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy usunąć nadmiar maści. Co zawiera lek AKSODERM® FORTE
 • Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian (wita- Pominięcie zastosowania leku AKSODERM® FORTE mina A). 1 g maści zawiera 1000 IU witaminy A; Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować
 • Pozostałe składniki to: wazelina biała, lanolina bezwod- dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. na, emulgator Palsgaard 0090, woda oczyszczona.
Przerwanie stosowania leku AKSODERM® FORTE Jak wygląda AKSODERM® FORTE i co zawiera opa- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych kowanie ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza AKSODERM® FORTE to maść barwy jasnożółtej o słabym lub farmaceuty. zapachu lanoliny. Opakowanie leku stanowi tuba alumi- niowa, zawierająca 10 g, 20 g lub 30 g maści, umiesz- czona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta.

4. Możliwe działania niepożądane Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepo- żądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podmiot odpowiedzialny

i wytwórca: Mogą wystąpić reakcje alergiczne, miejscowe reakcje Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 Zgłaszanie działań niepożądanych

05-480 Karczew Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, tel. 22 780 83 05 w. 70 należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pie- e-mail: gemi@gemi.pl lęgniarce. działania niepożądane można zgłaszać bezpo- średnio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.