« Adamon SR 200 Informacje z ulotki1. Co to jest lek adamon sr i w jakim celu się go stosuje

Lek Adamon SR zawiera substancję czynną

 • tramadol, który jest lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów działającym poprzez wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Lek Adamon SR wskazany jest w leczeniu średnio silnego i silnego bólu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku adamon sr

Kiedy nie stosować leku Adamon SR

 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Adamon SR (pełny wykaz składników znajduje się w punkcie 6. „Inne informacje”)
 • u pacjentów z ciężkim zatruciem lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, opioidami, lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych lub alkoholem
 • u pacjentów równocześnie przyjmujących leki zawierające tzw. inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w ciężkiej depresji) lub w okresie 2 tygodni po ich odstawieniu
 • u pacjentów równocześnie leczonych od uzależnienia od substancji z grupy opioidów.
Lek Adamon SR nie jest właściwym środkiem do stosowania u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Adamon SR

 • u pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i uzależnień
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątoby i (lub) nerek
 • u pacjentów z zaburzeniami świadomości
 • u pacjentów, u których występuje podwyższone ciśnienie wewnątrz czaszki (np. w wyniku urazu głowy, chorób mózgu)
 • u pacjentów chorych na padaczkę lub ze skłonnością do drgawek
 • u pacjentów stosujących inne leki, które mogą powodować drgawki
 • u pacjentów z zaburzeniami oddychania lub zwiększoną ilością wydzieliny w drogach oddechowych
 • u pacjentów stosujących równocześnie leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego.
Stosowanie leku Adamon SR z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zanim rozpocznie się stosowanie leku Adamon SR należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków i substancji:

 • inhibitory monoaminooksydazy
 • leki działające na ośrodkowy układ nerwowy
 • alkohol
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych i inne leki, które mogą powodować lub sprzyjać powstawaniu drgawek
 • karbamazepina
 • ritonawir
 • digoksyna
 • leki takie, jak np. ketokonazol, erytromycyna.
Stosowanie leku Adamon SR z jedzeniem i piciem Lek Adamon SR można stosować niezależnie od jedzenia i picia. Nie należy pić alkoholu w trakcie stosowania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Adamon SR może powodować senność, która może nasilić się w połączeniu z alkoholem lub innymi lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku wystąpienia senności, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Adamon SR Lek Adamon SR zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek adamon sr

Lek Adamon SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lek Adamon SR podaje się doustnie, dwa razy na dobę, niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

Dorośli Dawka początkowa leku Adamon SR zwykle wynosi 50-100 mg dwa razy na dobę, podawana rano i wieczorem. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 150-200 mg dwa razy na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 400 mg, chyba że zaleci to lekarz.

Dzieci Dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawkowanie jak u dorosłych. Lek Adamon SR nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej lat 12

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku jest takie, jak w przypadku dorosłych, z tym że u pacjentów w wieku powyżej 75 lat lekarz może odpowiednio dostosować dawkę oraz wydłużyć odstęp między kolejnymi dawkami leku Adamon SR, ze względu na dłuższy czas usuwania leku z ustroju.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek stosowanie leku Adamon SR nie jest zalecane. W przypadku umiarkowanego uszkodzenia wątroby i (lub) nerek, lekarz może zwiększyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z zaburzeniami połykania W przypadku pacjentów mających trudności w przełykaniu, można ostrożnie otworzyć kapsułkę leku Adamon SR i wysypać zawartość (granulki) na łyżeczkę. Następnie należy umieścić łyżeczkę z zawartością w ustach i połknąć granulki, popijając odpowiednią ilością wody. Granulek nie należy żuć ani rozgryzać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Adamon SR W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Adamon SR mogą wystapić: wymioty, zwężenie źrenic, uspokojenie, drgawki, zaburzenia oddychania, a nawet zatrzymanie oddechu, obniżenie ciśnienia krwi wraz z ciężkimi zaburzeniami krążenia i śpiączką.

W przypadku wystąpienia nawet jednego z powyższych objawów po zastosowaniu leku Adamon SR, bądź przypadkowego zażycia leku przez dziecko lub przypadkową osobę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Adamon SR W przypadku pominięcia dawki leku Adamon SR, należy przyjąć jak najszybciej pominiętą dawkę, a kolejną dawkę leku należy zastosować po 12 godzinach. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Adamon SR W przypadku przerwania leczenia lub przedwczesnego zakończenia stosowania leku Adamon SR, istnieje możliwość ponownego wystąpienia bólu. W razie konieczności przerwania stosowania leku Adamon SR należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który zaleci inne leczenie.

Zazwyczaj nie ma zauważalnych efektów odstawienia leku Adamon SR. U pacjentów stosujących tramadol przez długi czas może wystąpić potrzeba zwiększania dawki w celu uzyskania tego samego wyniku leczenia (tzw. rozwój tolerancji na lek) oraz psychiczne i fizyczne uzależnienie. W rzadkich przypadkach po leczeniu dawkami terapeutycznymi tramadolu, obserwowano powstawanie objawów z odstawienia (np. pobudzenie, lęk, bezsenność, zaburzenia żołądka i jelit) (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe skutki uboczne leku Adamon SR 200

Jak każdy lek, lek Adamon SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi podczas stosowania leku Adamon SR są nudności i zawroty głowy, które występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów.

Działania niepożadane podzielono ze względu na częstość występowania: bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów), często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów), niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż

u 1 na 1 000 pacjentów), rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na

10 000 pacjentów), bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego: Bardzo rzadko: reakcje uczuleniowe (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk) i anafilaktyczne (ciężkie reakcje uczuleniowe).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Rzadko: zmiany apetytu.

Zaburzenia psychiczne: Rzadko: zaburzenia psychiczne o różnym nasileniu i charakterze (zależnie od osobowości pacjenta i czasu trwania leczenia). Obejmują one zmiany nastroju (głównie podwyższenie nastroju, rzadziej obniżenie), zmiany aktywności (zwykle ograniczenie, rzadziej zwiększenie), oraz zmiany czynności poznawczych i czuciowych (podejmowanie decyzji, zaburzenia postrzegania) Długotrwałe stosowanie leku Adamon SR może prowadzić do uzależnienia (patrz punkt Przerwanie stosowania leku Adamon SR). Mogą wystąpić następujące objawy z odstawienia, podobne do objawów związanych z odstawieniem innych leków z grupy opioidów: pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia mięśni oraz zaburzenia żołądka i jelit.

Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo często: zawroty głowy. Często: bóle głowy, senność. Bardzo rzadko: drgawki powstające głównie po zastosowaniu dużych dawek leku lub po równoczesnym podawaniu leków powodujących lub sprzyjających powstawaniu drgawek (np. leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Zaburzenia oka: Rzadko: nieostre widzenie.

Zaburzenia serca: Niezbyt często: zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie pracy serca. Wymienione działania niepożądane mogą wystąpić zwłaszcza po wysiłku fizycznym. Rzadko: zwolnienie pracy serca.

Zaburzenia naczyniowe: Niezbyt często: ciężkie zaburzenia krążenia; nagłe obniżenie ciśnienia krwi przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą (hipotonia ortostatyczna) Rzadko: podwyższenie ciśnienia krwi.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Obserwowano przypadki zaostrzenia napadu duszności (astmy), jednakże nie ustalono, czy wynika to ze stosowania leku Adamon SR. Zahamowanie oddychania obserwowano po zastosowaniu znacznie przekroczonej zalecanej dawki leku oraz po równoczesnym stosowaniu leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt Stosowanie leku Adamon SR z innymi lekami).

Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: nudności. Często: wymioty, zaparcia, suchość w ustach. Niezbyt często: odruchy wymiotne, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (uczucie ucisku w okolicy żołądka, uczucie pełności).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

W pojedynczych przypadkach odnotowano zaburzenia czynności wątroby przejawiające się zwiększeniem aktywności enzymów w wątrobie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: potliwość. Niezbyt często: reakcje skórne (np. świąd, wysypka, pokrzywka).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: osłabienie ruchowe.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Rzadko: zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek adamon sr

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować leku Adamon SR po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Adamon SR Substancją czynną leku jest tramadolu chlorowodorek (Tramadoli hydrochloridum). Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera: 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg tramadolu chlorowodorek.

Inne składniki leku to: sacharoza, ziarenka, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, szelak, talk.

Kapsułka zawiera: żelatynę, tytanu dwutlenek (E171).

Kapsułki 50 mg i 150 mg zawierają dodatkowo żelaza tlenek żółty (E172) oraz indygotynę (E132). Kapsułki 200 mg zawierają dodatkowo żelaza tlenek żółty (E172).

Tusz nadruku zawiera: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek stężony.

Jak wygląda lek Adamon SR i co zawiera opakowanie Kapsułka o mocy 50 mg jest barwy ciemnozielonej, z nadrukiem T50SR Kapsułka o mocy 100 mg jest barwy białej, z nadrukiem T100SR Kapsułka o mocy 150 mg jest barwy ciemnozielonej, z nadrukiem T150SR Kapsułka o mocy 200 mg jest barwy żółtej, z nadrukiem T200SR

Lek Adamon SR pakowany jest w blister zawierający 10 kapsułek.

1, 3 lub 5 blistrów pakowane jest następnie w pudełko tekturowe.

Podmiot odpowiedzialny

MEDA Pharma GmbH&Co.KG. Benzstrasse 1,

61352 Bad Homburg Niemcy

Wytwórca Temmler Pharma GmbH & Co. KG Temmlerstrasse 3 D-35039 Marburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II nr 15

00-828 Warszawa tel.: (22) 697-71-00, faks: (22) 697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Zobacz również


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.