« 99Tc - Tektrotyd Informacje z ulotki1. Co to jest zestaw 99mtc-tektrotyd i w jakim celu się go stosuje

99m Tc-Tektrotyd, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego przeznaczony jest wyłącznie do badań diagnostycznych. Po podaniu dożylnym gromadzi się w miejscach występowania receptorów somatostatynowych. Receptory te występują w organizmie ludzi zdrowych, natomiast ich nadmiar spotykany jest w różnych schorzeniach. Wykrycie miejsca nadmiernego występowania receptorów somatostatynowych może pomóc lekarzowi w wyborze najbardziej skutecznego sposobu postępowania leczniczego.

99m Tc-Tektrotyd jest radioaktywny, dlatego jego gromadzenie w narządach jest rejestrowane przez specjalne urządzenia detekcyjne, za pomocą których możliwe jest uzyskanie obrazów rozmieszczenia znacznika w organizmie. Obrazy te dokładnie pokazują miejsca gromadzenia się zawartej w preparacie radioaktywności. Dostarcza to prowadzącemu lekarzowi istotnych informacji, np. o obecności i lokalizacji zmian chorobowych w organizmie. Scyntygrafia, czyli badanie radioizotopowe, jest uznaną metodą badania służącą do oceny stanu czynnościowego różnych narządów ciała w wielu rozmaitych schorzeniach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu 99mtc-tektrotyd

Kiedy nie stosować zestawu 99mTc-Tektrotyd

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na Hynic-[D-Phe1,Tyr3- Oktreotyd]·TFA lub na którykolwiek z pozostałych składników leku 99mTc-Tektrotyd (praktycznie nie obserwuje się reakcji alergicznych po podaniu preparatu);
 • jeśli pacjentka jest w ciąży;
 • Jeśli pacjentka karmi piersią

  , wtedy należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu dawki radiofarmaceutyku na co najmniej 72 godziny, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Pokarm w tym czasie należy ściągać, ale nie wolno podawać go dziecku.

1/4 Ostrzeżenia i środki ostrożności Należy zachować szczególną ostrożność stosując 99mTc-Tektrotyd:

 • jeśli u pacjenta rozpoznano niewydolność nerek;
 • jeśli u pacjenta rozpoznano schorzenie watroby.
Jeśli którakolwiek z wymienionych powyżej informacji dotyczy pacjenta, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku 99mTc-Tektrotyd nie jest zalecane u chorych w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie leku 99mTc-Tektrotyd jest związane z przyjęciem niewielkiej dawki promieniowania, jednak lekarz zlecający badanie rozważy korzyści i stopień ryzyka wynikające z jego zastosowania. Aby zmniejszyć dawkę radioaktywności przyjętą przez ściany pęcherza moczowego, w ciągu kilku godzin po badaniu należy pić dużo płynów oraz możliwie często oddawać mocz.

Zestaw 99mTc-Tektrotyd a inne leki Pacjenci leczeni analogami somatostatyny (zarówno „zimnymi” jak i znakowanymi izotopami promieniotwórczymi) powinni zaprzestać przyjmowania tych leków:

 • analogów krótko działających
 • na co najmniej 3 doby przed planowanym badaniem;
 • analogów długo działających:
 • lanreotyd - na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym badaniem;
 • oktreotyd - na co najmniej 5 tygodni przed planowanym badaniem. Jeśli którakolwiek z wymienionych powyżej informacji dotyczy pacjenta, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.
Istnieje niewielka liczba danych dotyczących możliwych interakcji z innymi lekami. Przed planowanym badaniem należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zestaw 99mTc-Tektrotyd z jedzeniem i piciem W celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu scyntygraficznego, pacjent przed podaniem radiofarmaceutyku wymaga odpowiedniego przygotowania. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się lekkostrawną dietę na dzień przed badaniem. Lekarz może zalecić podanie leków przeczyszczających w dniu poprzedzającym badanie. W dniu badania należy pozostać na czczo aż do zakończenia rejestracji pierwszych zdjęć. Lekarz prowadzący może zalecić inny sposób przygotowania pacjenta. W razie wątpliwości należy to ustalić z prowadzącym lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem. Przed zastosowaniem każdego leku należy się poradzić lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże nie jest spodziewane, aby 99mTc-Tektrotyd wpływał na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować zestaw 99mtc-tektrotyd

2/4 Dawkowanie i sposób podania

99m Tc-Tektrotyd należy stosować u osób w wieku powyżej 18 lat. Zalecana dawka do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 370 do 925 MBq.

99m Tc-Tektrotyd, wyznakowany radioaktywnym roztworem sodu technecjanu(VII) [99mTc], podawany jest w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym, przed badaniem scyntygraficznym.

Badanie scyntygraficzne należy rozpocząć w 2 do 4 godzin od podania preparatu 99mTc- Tektrotyd. Zależnie od decyzji lekarza, badanie można rozpocząć również po 10 minutach, po 1 godzinie lub po 24 godzinach od podania leku 99mTc-Tektrotyd. Pozostałe w organizmie cząsteczki wyznakowanego 99mTc-Tektrotydu utracą samoistnie właściwości promieniotwórcze w ciągu 2

 • 3 dni od podania.
Przechowywanie, stosowanie i niszczenie preparatów promieniotwórczych regulowane jest specjalnymi przepisami. Dlatego też stosowanie leku 99mTc-Tektrotyd jest możliwe tylko w specjalistycznych placówkach przez przeszkolony w tym zakresie personel.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 99mTc-Tektrotyd W przypadku przedawkowania leku 99mTc-Tektrotyd lekarz może zalecić choremu przyjmowanie dużej ilości płynów i częste oddawanie moczu, aby usunąć nadmiar radioaktywnego preparatu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, 99mTc-Tektrotyd może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo rzadko, bezpośrednio po podaniu może wystąpić przejściowy ból głowy lub ból w nadbrzuszu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej. działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

4. Jak przechowywać zestaw 99mtc-tektrotyd

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2ºC-8ºC). W czasie transportu dopuszcza się temperaturę do 35ºC nie dłużej niż 7 dni.

Po wyznakowaniu przygotowany preparat powinien być przechowywany nie dłużej niż 6 godzin, w temperaturze poniżej 25oC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

3/4 Sposób przechowywania radiofarmaceutyków powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Warunki przechowywania i

Termin ważności

są podane na opakowaniu. Nie stosować leku

99m Tc-Tektrotyd po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Przeszkolony personel placówki specjalistycznej zapewni właściwe warunki przechowywania zestawu do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera zestaw 99mTc-Tektrotyd

Fiolka I: Hynic-[D-Phe1,Tyr3-Oktreotyd]·TFA, tricyna (N-[tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna), cyny(II) chlorek dwuwodny, mannitol,azot.

Fiolka II: EDDA (kwas etylenodiamino-N,N’-dioctowy), disodu wodorofosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek, azot.

Substancją czynną leku jest HYNIC-[D-Phe1, Tyr3-Oktreotyd]·TFA

Jak wygląda zestaw 99mTc-Tektrotyd i co zawiera opakowanie

Opakowanie

zawiera zestaw dwóch szklanych fiolek (Fiolka I i Fiolka II) o objętości 10 ml. Każda z fiolek zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka. Fiolki I i II zawierają składniki do sporządzania radiofarmaceutyku

99m Tc-Tektrotyd.

Podmiot odpowiedzialny

i wytwórca Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock Tel: 22 7180700 Fax: 22 7180350 e-mail: polatom@polatom.pl


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.