« 0,9% Sodium Chloride-BRAUN Informacje z ulotki1. Co to jest lek 0,9% sodium chloride

2. *braun i w jakim celu się go stosuje

0,9% Sodium Chloride

3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku 0,9% sodium chloride

4. *braun

Jest roztworem chlorku sodu podawanym dożylnie przez zestaw do infuzji. stężenie chlorku sodu w roztworze jest zbliżone do stężenia soli w organizmie człowieka.

Niniejszy produkt leczniczy jest wskazany w następujących przypadkach:

 • uzupełnianie płynów i elektrolitów w alkalozie hipochloremicznej;
 • niedobór chlorków;
 • krótkoterminowe uzupełnianie objętości śródnaczyniowej;
 • odwodnienie hipotoniczne lub izotoniczne;
 • roztwór do rozpuszczania stężonych elektrolitów i leków nie wykazujących niezgodności farmaceutycznych;
 • zewnętrznie do przepłukiwania ran oraz nawilżania opatrunków i tamponów na ranach.
Roztwór jest również stosowany jako rozpuszczalnik innych elektrolitów lub innych produktów leczniczych.

Produkt ten może być również stosowany do przepłukiwania ran oraz nawilżania opatrunków i tamponów na ranach.

5. Jak stosować lek 0,9% sodium chloride

 • Braun
Ten lek jest podawany dożylnie przez kaniulę lub też stosowany zewnętrznie do przepłukiwania lub nawilżania.

Dawkowanie Objętość podawanego preparatu jest ustalana przez lekarza prowadzącego i uzależniona jest od wieku, wagi oraz stanu klinicznego pacjenta.

Dawka maksymalna Maksymalna dawka dla osoby dorosłej wynosi 40 ml na kg masy ciała na dzień. Jest to równoważne 6 mmol sodu na kg masy ciała na dzień.

Szybkość infuzji może wynosić do 5 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 1,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

W razie konieczności nagłego uzupełnienia utraconej krwi można podać ten preparat poprzez infuzję ciśnieniową. W takim przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie powietrza z opakowania i zestawu do infuzji przed rozpoczęciem podawania preparatu.

Stosowanie u dzieci

Dawkę ustala się indywidualnie w zależności od zapotrzebowania na wodę i elektrolity, a także wiek, wagę i stan kliniczny pacjenta.

W przypadku podawania tego leku należy wziąć pod uwagę łączną dzienną ilość przyjmowanych płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 0,9% Sodium Chloride

 • Braun W przypadku podania zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić: podwyższony poziom płynów, sodu i chlorku w surowicy oraz podwyższony poziom składników kwaśnych w surowicy (krew staje się kwaśna).
W takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie preparatu. Dodatkowo można podać diuretyki (leki moczopędne). Należy stale monitorować poziom elektrolitów w surowicy. Lekarz prowadzący podejmie decyzje o ewentualnym podaniu dodatkowych leków lub innych środków w celu ustabilizowania poziomu elektrolitów, równowagi wodnej i kwasowo-zasadowej.

W razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

6. *braun

Kiedy nie stosować leku 0,9% Sodium Chloride

7. Możliwe skutki uboczne leku 0,9% Sodium Chloride-BRAUN

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane: Podanie dużych ilości może prowadzić do hipernatriemii i hiperchloremii.

W przypadku nasilenia się wyżej wymienionych działań niepożądanych lub w przypadku wystąpienia działań niepożądanych niewymienionych w niniejszej ulotce należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

8. Jak przechowywać lek 0,9% sodium chloride

 • Braun
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Nie stosować leku jeśli jest on mętny, lub znajdują się w nim widoczne zanieczyszczenia, lub opakowanie jest uszkodzone.

Po pierwszym otwarciu: Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt winien zostać zużyty bezpośrednio po otwarciu. W przeciwnym przypadku preparat można przechowywać maksymalnie przez 24 godziny w temperaturze od 2 do 8oC.

9. *braun

:

 • w przypadku zbyt wysokiego poziomu płynów w organizmie (przewodnienie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek 0,9% Sodium Chloride

 • Braun w następujących przypadkach:
 • obniżone stężenie potasu w surowicy (hipokaliemia);
 • podwyższone stężenie sodu w surowicy (hiponatremia);
 • podwyższony poziom chlorku w surowicy (hipochloremia);
 • choroba serca;
 • ciężka choroba nerek;
 • obrzęk płuc spowodowany nadmierną ilością wody w tkankach (obrzęk uogólniony);
 • choroba płuc lub gromadzenie się wody w płucach (obrzęk płucny);
 • wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie);
 • rzucawka, choroba objawiająca się w trakcie ciąży, w powiązaniu z podwyższonym ciśnieniem krwi, skurczami i obrzękiem (obrzęk).
Należy unikać infuzji o dużej szybkości w przypadku odwodnienia hipertonicznego, ze względu na możliwy wzrost osmolarności osocza oraz stężenia sodu w osoczu.

Monitorowanie parametrów klinicznych powinno obejmować stężenie elektrolitów w surowicy oraz ogólną ocenę równowagi płynowej i kwasowo-zasadowej.

Lek 0,9% Sodium Chloride

 • Braun, a inne leki Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowanych aktualnie lub przyjmowanych ostatnio lekach, w tym lekach sprzedawanych bez recepty.
Lek 0,9% Sodium Chloride

 • Braun z jedzeniem i piciem Nie dotyczy
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku wystąpienia specyficznych zaburzeń pojawiających się w trakcie ciąży

 • rzucawka, objawiających się przez: wysokie ciśnienie krwi, skurcze, obrzęk.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy

10. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek 0,9% Sodium Chloride

 • Braun

1 ml roztworu zawiera 9 mg chlorku sodu i wodę do wstrzykiwań.

 • Substancją czynną leku jest sodu chlorek
 • Pozostałe składniki to: woda do wstrzykiwań
Jak wygląda lek 0,9% Sodium Chloride

 • Braun i co zawiera opakowanie
Roztwór wodny przezroczysty, bezbarwny Osmolarność teoretyczna: 308 mOsm/l Kwasowość miareczkowa < 0,3 mmol/l pH: 4,5

 • 7,0

Opakowanie

zawiera: Szklane butelki z gumowymi korkami, o pojemności: 100 ml, 500 ml, 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych 10 x 100 ml

10 x 500 ml

6 x 1000 ml

Pojemniki polietylenowe (Ecoflac plus), o pojemności: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych 20 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

Podmiot odpowiedzialny

posiadający Wytwórca pozwolenie na dopuszczenie do obrotu B. Braun Melsungen AG B.Braun Medical SA Carl-Braun-Strasse 1 Carretera de Terrassa, 121

34212 Melsungen 08191 Rubi (Barcelona) Niemcy Hiszpania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.